torsdag 20 november 2014

Ansökan till utvecklingsinsats ht 2014 - minikonferens

Syftet med minikonferensen är att få fördjupad kompetens att leda utvecklingsar-beten som främjar elevers språk-, läs- och skrivutveckling genom att dra lärdom av den genomförda utbildningsinsatsen och hur den påverkat utvecklingen av under-visningen i de olika kommunerna. Syftet är också att öka vår förståelse för hur läsning och skrivning påverkar varandra och hur skrivundervisningen kan utvecklas. Dessutom syftar konferensen till ökad kunskap om framgångsrik undervisning av flerspråkiga elever och elever i behov av stöd. Ytterligare ett syfte är fortsatt samarbete med universitetet.

Målet med minikonferensen är att ge tid för fördjupande samtal och erfarenhetsutbyte. Målet är också att vi håller interna miniföreläsningar och diskussioner inom de områden som nämns i syftet. Vi ska också påbörja samtal om fortsatt samarbete mellan länets kommuner och universitetet. Dessutom vill vi lära känna nät-verkets nya medlemmar så att vårt samarbete i länet kan fortsätta vara starkt.

Läs hela ansökan här https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjWV9QN3ZwVElPbjg/view?usp=sharing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar