lördag 29 september 2018

SLS- dagar

Under våren 2018 träffades representanter från kommunerna och deras huvudmän för att djupdyka i frågan om vilken roll  en SLS- utvecklare kan ha i organisationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning blir i november. Då kommer vi åter att träffas för att byta erfarenheter och djupna i vår kunskap. Föreläsare då är Ann S Pihlgren och Jan Håkansson.

måndag 7 december 2015

Välkommen till en angelägen föreläsning om Undervisning av nyanlända elever


NCS Norrbotten anordnar under vecka 3 2016 en länsomfattande turné med läraren, föreläsaren och läromedelsförfattaren Tiia Ojala.
Hon besöker 11 kommuner under 6 dagarOm föreläsningen: Tiia går igenom framgångsfaktorer i undervisning för flerspråkiga/nyanlända elever utifrån vad som står i Skolverkets bok Greppa språket. Hon ger flera praktiska exempel hur man kan göra allt detta. Betoning finns på det pedagogiska. Det blir konkret och begripligt vad som menas med många gånger fina, abstrakta ord som skrivs i olika material. Hon visar att detta är att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som gynnar även svenska barn. Massor med tips, inspiration och ryggrad till undervisningen. 

Gå vidare : Nyanländas lärande-     
      Egen läsning:

Webb: språkutvecklande arbetssätt :


torsdag 20 november 2014

Skriva argumenterande text - en undervisningsidé


Argumenterande text

1.       Lära sig om texttypen och om argumentation genom videoklipp, fakta om etos, logos patos, hur man ordnar argument, hur man bygger upp texttypen med inledning – huvuddel och avslutning . Läsa och analysera insändare

2.       Skriv gemensam text.

3.       Dela in eleverna i par. Ge varje par var sitt ämne att skriva kring, du vet inte vem som fick vilket ämne. Be dem skriva en argumenterande text i word, anonymt, inga namn. Samla in texterna – se till att du inte vet vem som skrivit vad.

4.       Kolla på texterna. Markera bra delar och delar som skulle kunna utvecklas.

5.       Gå igenom alla texter med gruppen. Peka på bra exempel och vad som är vanbliga fel och fel att akta sig för. Låt texterna sitta uppe som goda och varnande exempel.

6.       Eleverna skriver egna argumenterande texter

Nationell konferens 2014

Snart är det dags att åka på Nationell konferens för Språk-, läs-, och skrivutvecklare. Mer info hittar du här: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.222716!/Menu/article/attachment/Program.pdf

Ansökan till utvecklingsinsats ht 2014 - minikonferens

Syftet med minikonferensen är att få fördjupad kompetens att leda utvecklingsar-beten som främjar elevers språk-, läs- och skrivutveckling genom att dra lärdom av den genomförda utbildningsinsatsen och hur den påverkat utvecklingen av under-visningen i de olika kommunerna. Syftet är också att öka vår förståelse för hur läsning och skrivning påverkar varandra och hur skrivundervisningen kan utvecklas. Dessutom syftar konferensen till ökad kunskap om framgångsrik undervisning av flerspråkiga elever och elever i behov av stöd. Ytterligare ett syfte är fortsatt samarbete med universitetet.

Målet med minikonferensen är att ge tid för fördjupande samtal och erfarenhetsutbyte. Målet är också att vi håller interna miniföreläsningar och diskussioner inom de områden som nämns i syftet. Vi ska också påbörja samtal om fortsatt samarbete mellan länets kommuner och universitetet. Dessutom vill vi lära känna nät-verkets nya medlemmar så att vårt samarbete i länet kan fortsätta vara starkt.

Läs hela ansökan här https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjWV9QN3ZwVElPbjg/view?usp=sharing

Program 6-7 november
Program för NCS Norrbottens konferens 6-7 november
TORSDAG INNEHÅLL ANSVARIG
9.30-10.00 Kaffe och registrering Erica
10.00-11.00 Genomgång av programmet
Presentationsrunda
Kort resumé från alla fördjupningar förra året.
Erica
Alla
11.00-12.00 Vad är språkutvecklande arbetssätt? För vem är det nödvändigt?
Se film 14 min http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
Diskussion i grupper utifrån filmen och "Få syn på språket"
Gemensamt: Hur ser det ut i våra kommuner? Vad vill vi?
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Hur läsa och skriva hör ihop – skriva sig till läsförståelse- kort sammanfattning av metarapporten: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/stottar-lasforstaelsen-1.202313
Sammanfattning av studien Sollentuna
ASL Att Skriva sig till läsning 2014
 Hur ser det ut i kommunerna?
 Vad häder påområet?
 Vad vill vi ska häda?
Britt
Anki
14.30 – 15.00 Kaffe och Incheckning Alla
15.00-16.00 Utvärdering och uppföljning av "Läsa med förståelse".
Stefan Lundström från LTU medverkar
Erica
16.00-16.30 Hur går vi vidare med LTU – vad vill universitetet? Vad vill vi? Stefan och alla
19.00? Middag Alla
FREDAG INNEHÅLL ANSVARIG
8.30-10.00 Vad är Cirkelmodellen? 20 min
Se film tillsammans 40 min Skrivundervisning - Cirkelmodellen – genrepedagogik http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande
 Samtal om programmet och hur texten "Skriva" (som du läst) kan hänga ihop med detta 30 min
Jenny och Camilla
10.00-10.15 Kaffe
10.15-11.00 Skrividéer. Vi delar med oss av praktiska exempel Alla
11.00-12.00 Hur går vi vidare? Alla
12.30-13.30 Lunch och avslutning