torsdag 20 november 2014

Skriva argumenterande text - en undervisningsidé


Argumenterande text

1.       Lära sig om texttypen och om argumentation genom videoklipp, fakta om etos, logos patos, hur man ordnar argument, hur man bygger upp texttypen med inledning – huvuddel och avslutning . Läsa och analysera insändare

2.       Skriv gemensam text.

3.       Dela in eleverna i par. Ge varje par var sitt ämne att skriva kring, du vet inte vem som fick vilket ämne. Be dem skriva en argumenterande text i word, anonymt, inga namn. Samla in texterna – se till att du inte vet vem som skrivit vad.

4.       Kolla på texterna. Markera bra delar och delar som skulle kunna utvecklas.

5.       Gå igenom alla texter med gruppen. Peka på bra exempel och vad som är vanbliga fel och fel att akta sig för. Låt texterna sitta uppe som goda och varnande exempel.

6.       Eleverna skriver egna argumenterande texter

Nationell konferens 2014

Snart är det dags att åka på Nationell konferens för Språk-, läs-, och skrivutvecklare. Mer info hittar du här: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.222716!/Menu/article/attachment/Program.pdf

Ansökan till utvecklingsinsats ht 2014 - minikonferens

Syftet med minikonferensen är att få fördjupad kompetens att leda utvecklingsar-beten som främjar elevers språk-, läs- och skrivutveckling genom att dra lärdom av den genomförda utbildningsinsatsen och hur den påverkat utvecklingen av under-visningen i de olika kommunerna. Syftet är också att öka vår förståelse för hur läsning och skrivning påverkar varandra och hur skrivundervisningen kan utvecklas. Dessutom syftar konferensen till ökad kunskap om framgångsrik undervisning av flerspråkiga elever och elever i behov av stöd. Ytterligare ett syfte är fortsatt samarbete med universitetet.

Målet med minikonferensen är att ge tid för fördjupande samtal och erfarenhetsutbyte. Målet är också att vi håller interna miniföreläsningar och diskussioner inom de områden som nämns i syftet. Vi ska också påbörja samtal om fortsatt samarbete mellan länets kommuner och universitetet. Dessutom vill vi lära känna nät-verkets nya medlemmar så att vårt samarbete i länet kan fortsätta vara starkt.

Läs hela ansökan här https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjWV9QN3ZwVElPbjg/view?usp=sharing

Program 6-7 november
Program för NCS Norrbottens konferens 6-7 november
TORSDAG INNEHÅLL ANSVARIG
9.30-10.00 Kaffe och registrering Erica
10.00-11.00 Genomgång av programmet
Presentationsrunda
Kort resumé från alla fördjupningar förra året.
Erica
Alla
11.00-12.00 Vad är språkutvecklande arbetssätt? För vem är det nödvändigt?
Se film 14 min http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
Diskussion i grupper utifrån filmen och "Få syn på språket"
Gemensamt: Hur ser det ut i våra kommuner? Vad vill vi?
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Hur läsa och skriva hör ihop – skriva sig till läsförståelse- kort sammanfattning av metarapporten: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/stottar-lasforstaelsen-1.202313
Sammanfattning av studien Sollentuna
ASL Att Skriva sig till läsning 2014
 Hur ser det ut i kommunerna?
 Vad häder påområet?
 Vad vill vi ska häda?
Britt
Anki
14.30 – 15.00 Kaffe och Incheckning Alla
15.00-16.00 Utvärdering och uppföljning av "Läsa med förståelse".
Stefan Lundström från LTU medverkar
Erica
16.00-16.30 Hur går vi vidare med LTU – vad vill universitetet? Vad vill vi? Stefan och alla
19.00? Middag Alla
FREDAG INNEHÅLL ANSVARIG
8.30-10.00 Vad är Cirkelmodellen? 20 min
Se film tillsammans 40 min Skrivundervisning - Cirkelmodellen – genrepedagogik http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande
 Samtal om programmet och hur texten "Skriva" (som du läst) kan hänga ihop med detta 30 min
Jenny och Camilla
10.00-10.15 Kaffe
10.15-11.00 Skrividéer. Vi delar med oss av praktiska exempel Alla
11.00-12.00 Hur går vi vidare? Alla
12.30-13.30 Lunch och avslutning

Program för redovisningen


LOKALER : A1547 och A1543
 
9.00-9.15
A1547 INTRODUKTION
 
Lokal :
A1547
A1543
 
9.20-9.50
Att läsa särskilt bra
- med hjälp av lässtrategier
och digitala lärverktyg i gymnasiesärskolan
Boden Britt Hansson m.fl.
Att läsa med förståelse
Vidsel / Älvsbyn Carin Lindblom Pia Lindström
9.50 -10.10
Kaffepaus
10.10 – 10.40
Lässtjärnorna
-ett medvetet arbetssätt för ökad läsförståelse.
Camilla Fält och Jenny Aldrin
Tolvmans friskola
Utvecklingsarbete i läsförståelse. Hur vi i arbetslaget tagit del av forskning samt förankrat det i praktiskt arbete.
Högalidsskolan Kiruna
 
FÖRFLYTTNINGAR
10.45 -11.15
Läskraft
-från tyst bänkbok till meningsfull läsning och kreativa samtal
Kalix
Läsförståelse med läsfixardockor
Älvsbyn Anita Söderström
 
FÖRFLYTTNINGAR
11.20 – 11.50
Barnen och språken
- vägar till läsförståelse
Måttsundskolan Luleå
Att finna en röd tråd och få samsyn i läsförståelse på ett rektorsområde
Kiruna
11.50 – 13.00
LUNCH
13.00 – 13.30
Läsutveckling   Camilla Sundqvist Övertorneå
13.35 – 14.00
KAFFE
14.00 – 15.30
En läsande klass A 1547

Reaktioner mot SBU:s rapport

Här är en sammanfattning av rapporten
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/dyslexi/Faktablad_insatser_barn_unga_dyslexi.pdf

och här är en del av reaktionerna
http://www.foraldrakraft.se/articles/sbus-dyslexirapport-s%C3%A4tter-krokben-f%C3%B6r-eleverna

Den magiska dörren

Skrivprojektet Den magiska dörren
http://josefsahlin.se/?page_id=141

Stjärnläsare på Tolvmans friskola

Jenny och Camilla på Tolvmans friskola valde att omsätta nya kunskaper om läsförståelsestrategier i ett utvecklingsarbete som de kallade Stjärnläsarna. Sedan dess har tankesättet spritt sig till skolans alla klasser och verksamheter men också till övriga ämnen. Här finns deras presentation
https://prezi.com/tjs0jlcfgfuc/lasstjarnorna/

Läskraft i Kalix

Mia Henriksson från Kalix valde att under "Läsa med förståelse" ta hjälp med dokumentationen och rapportskrivande kring det pågående utvecklingsarbetet Läskraft. Se mer här http://laskraft.weebly.com/

Samsyn i kring läsundervisning Tuollavaara och Jukkasjärvi

Skolverkets utvecklingsprojekt tillsammans med LTU (Luleå tekniska universitet) kom rätt i tid för oss och vi ser att det är en hjälp för oss att gå vidare i processen med att skapa samsyn kring läsundervisning.
 
I resultaten från de nationella proven såg vi att de elever som inte nådde målen ofta har problem med den muntliga kommunikationen och läsförståelsen. Vi bestämde då att ta fram de moment i Nya språket lyfter som handlar om läsförståelse. Där är läsförståelsemomenten uppdelade på olika årskurser så att lärarna ska kunna använda den vid det dagliga arbetet. På detta sätt vill vi sammanställa och förtydliga alla moment i läsförståelse på ett strukturerat sätt. Tanken är att ge en röd tråd kring detta arbete på skolan. Specialpedagogen tog fram en plan med rubrikerna, ”Moment att gå igenom”, ”Undervisningen ger utrymme för” och ”Material”.
 
Vi jobbade mycket med att skapa strukturer och rutiner för utvecklingsarbetet så att det inte bara skulle bli ett tomtebloss. Läs hela rapporten här

https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjdnpEVndNQzA1TGM/view?usp=sharing

och ta del av vår tabell https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjOWhNRmhvd25vOUk/view?usp=sharing

Camillas och Jennys presentation av Cirkelmodellen

Här hittar du den presentation om Cirkelmodellen som vi fick ta del av  6-7 november
https://prezi.com/eogbxaeyulsm/cirkelmodellen/

Att läsa särskilt bra

Här är filmen som berättar om Bodens arbete med läsförståelsestrategier på gymnasiesärskola. 18 minuter. Här finns rapporten https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjRWpOcU5meEpjU3c/view?usp=sharing


Läsa med förståelse 2013-2014

Att läsa med förståelse”- en fråga för hela Norrbotten
Att svenska elever har sämre läsförståelse än elever från många andra länder är numer ett känt faktum. Regeringen satsar på ett Läslyft med start 2015 men redan nu har cirka 80 lärare från de flesta av Norrbottens kommuner ( alla utom Jokkmokk, Haparanda och Pajala) sett till  att lära sig mer om undervisning för bättre läsförståelse genom en specialbeställd utbildningsinsats.

Insatsen byggde på de behov som länets Språk-, läs- och skrivutvecklare i nätverket för NCS Norrbotten (Piteå, Luleå, Kalix, Älvsbyn, Boden, Gällivare, Arvidsjaur, Arjeplog och Kiruna) sett i sina hemkommuner och syftet och målet med insatsen var:   

·         En fördjupad kompetens om att bedriva ett verksamhetsnära utvecklingsarbete genom att deltagare genomför och dokumenterar ett utvecklingsarbete i sin hemkommun.

·         Ökad kunskap om, och kompetens inom undervisning av läsförståelsestrategier. Läs- och skrivutvecklarna och lärarna får kunskap om läsförståelse och läsförståelsestrategier och kan föra det vidare i egen hemkommun.

·         Ökad kunskap om hur samtal, läsande och skrivande kan berika varandra, men också ökad kunskap om hur man i praktiken kan utveckla detta.

·         Att verka för lust till läsning.

I dialog med Stefan Lundström på LTU planerades insatsen och innehållet blev en kurs med både föreläsningar och forskarhandledning. Forskarna Carolin Graeske, Lena Manderstedt och Ann-Britt Palo har handlett var sin grupp med sammanlagt ca 12 olika utvecklingsarbeten i deras planering, genomförande och dokumentation av sina utvecklingsarbeten. Kursen har finansierats av Skolverkets NCS och samordnats av NCS Norrbottens samordnare Erica Lövgren. Hon är också en av två läs- och skrivutvecklare i Piteå Kommun och har tidigare arbetat vid LTU / KKL.

Resultatet av insatsen redovisades i nio fina kortföreläsningar på onsdag 14 maj 2014 på LTU. Vi fick lyssna till fantastiska berättelser om hur lärare medvetet ändrat sin undervisning och snabbt sett resultat.Vi fick se och höra eleverna vittna om hur deras läsförmåga och läslust ökat. Vi fick se hur estetiska uttryckssätt verkligen gör skillnad för elevens språkutveckling, engagemang och intresse för läsning. Några av redovisningarna handlade också om hur fortbildning och utveckling kan organiseras i kommunen och om hur viktigt det är att följa elevernas utveckling systematiskt för att säkerställa att undervisningen ger effekt. De som inte genomfört egna utvecklingsarbeten har deltagit på tre utbildningsdagar med föreläsningar på plats eller via inspelning. De har fått och läst litteratur, deltagit i litteraturseminarier och förstås tagit del av alla de fantastiska redovisningarna.

Om man leker med tanken att alla deltagare har inspirerats till att förändra sin undervisning till det bättre och med detta påverkar minst tio elever positivt så innebär det att minst 800 elever kommer att ha större utbyte av sin läsning framöver. Lågt räknat.  .

I slutet av redovisningsdagen medverkade som en extra bonus representanter från det nationella projektet En läsande klass som författaren Martin Widmark initierat. www.enlasandeklass.se . Malin Gonzales och Malin Hugander, som skrivit mellanstadiedelen i den lärarhandledning som En läsande klass delat ut till alla svenska skolor, berättade om sitt arbete.

Språkutvecklande arbetssätt


Med andledning av inslaget om Språkutvecklande arbetssätt. Här finns samlade videos från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

https://www.youtube.com/channel/UCkui9djLOGS588obCNzgSaw

Gengrepedagogik

Med anledning av minikonferensens inslag om Cirkelmodellen
http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby